Data privacy

Tietosuojalauseke

Kiitos mielenkiinnostasi yritystämme kohtaan. Gühring KG:n johto kiinnittää erityistä huomiota tietosuojaan. Gühring KG:n verkkosivustoa voi pääsääntöisesti käyttää henkilötietoja luovuttamatta. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tiettyjä yrityksemme tarjoamia palveluita verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely saattaa kuitenkin olla välttämätöntä. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä sille ole lainmukaista perustetta, pyydämme lähtökohtaisesti siihen rekisteröidyltä suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittelyssä noudatetaan aina Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta sekä Gühring KG:n soveltamia voimassa olevia maakohtaisia tietosuojasäännöksiä. Tällä tietosuojalausekkeella yrityksemme haluaa julkisesti antaa julkisen tiedotuksen keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen luonteesta, laajuudesta ja käyttötarkoituksesta. §Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme myös rekisteröidyille kuuluvista oikeuksista.

Rekisterinpitäjänä Gühring KG on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä voidakseen taata mahdollisimman aukottoman suojan tämän verkkosivuston kautta käsiteltäville henkilötiedoille. Internet-pohjaisissa tiedonsiirroissa voi kuitenkin lähtökohtaisesti olla turvallisuusaukkoja, joten täydellistä suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen henkilö, jota tämä asia koskee, voi vapaasti välittää henkilötietoja meille vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi puhelimitse.


 1. Käsitteiden määrittely

Gühring KG:n tietosuojalauseke perustuu käsitteisiin, joita Euroopan Unionin sääntelyviranomaiset käyttävät yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR). Tietosuojalausekkeen tulee olla helppolukuinen ja ymmärrettävä sekä yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme etukäteen selostaa käytetyt käsitteet.

Tässä tietosuojalausekkeessa käytetään seuraavia käsitteitä:

 • a) henkilötiedot

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity”). Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti nimen, henkilönumeron, sijaintitiedon, Internet-tunnisteen tai yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

 • b) rekisteröity

Rekisteröity on tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

 • c) Käsittely

Käsittely on mikä tahansa prosessi tai prosessisarja, jolla henkilötietoja käsitellään automatisoituja prosesseja käyttäen tai ilman niitä, kuten tietojen kokoaminen, kerääminen, järjestäminen, tilaaminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muokkaaminen, lukeminen, kysely, käyttö, nähtävillepano siirtämällä, levittämällä tai muulla tavalla, vertaileminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai hävittäminen.

 • d) Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä niiden tulevan käsittelyn rajoittamiseksi.

 • e) Profilointi

Profilointi tarkoittaa kaikenlaista automatisoitua henkilötietojen käsittelyä, jossa näitä henkilötietoja käytetään tiettyjen luonnollisiin henkilöihin liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arviointiin, etenkin liittyen tämän luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, mielenkiinnon kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, olinpaikkaan tai olinpaikan vaihtamiseen liittyvien tietojen analysointiin tai ennustamiseen.

 • f) Salanimen käyttö

Salanimen käyttö tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, ettei henkilötietoja voida ilman lisätietoja liittää tiettyyn rekisteröityyn edellyttäen, että näitä lisätietoja säilytetään erikseen ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka varmistavat, ettei henkilötietoja liitetä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

 • g) Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista. Jos tämän käsittelyn tarkoitukset ja keinot on määritelty Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden lainsäädännössä, henkilötietojen käsittelijään ja sen nimittämistään koskeviin erityisiin perusteisiin voidaan soveltaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ja jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädäntöä.

 • h) Käsittelijä

Käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

 • i) Vastaanottaja

Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle henkilötiedot julkistetaan riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli. Viranomaisia, jotka mahdollisesti vastaanottavat henkilötietoja osana erityistä tutkintatehtävää Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina.

 • j) Kolmas osapuoli

Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, käsittelijä tai henkilöt, joilla on valtuudet käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän tai käsittelijän suoralla valtuutuksella.

  k) Suostumus

Suostumus tarkoittaa rekisteröidyn tiettyä tapausta varten vapaaehtoisesti, tietoisesti ja yksiselitteisesti antamaa tahdon ilmausta ilmoituksen tai muun selkeän vahvistuksen muodossa, jolla rekisteröity ilmoittaa suostuvansa henkilötietojen käsittelyyn.


 1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa, muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavissa tietosuojalaeissa ja muissa tietosuojasäännöksissä tarkoitettu rekisterinpitäjä on:

Oy Gühring Ab

Lämmittäjänkatu 4 A

00880 Helsinki

Puh: +358 9 86 220 100

Sähköposti: myynti@guehring.fi

Verkkosivusto: https://www.guehring.fi


 1. Tietosuojavaltuutetun osoite

Oy Gühring Ab

Lämmittäjänkatu 4 A

00880 Helsinki

Puh: +358 9 86 220 100

Sähköposti: datenschutz@guehring.de

Verkkosivusto: https://www.guehring.fi

Jokainen rekisteröity voi kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja aloitteissa kääntyä suoraan Gühringin tietosuojavaltuutetun puoleen.


 1. Evästeet

Gühring KG:n verkkosivustoissa käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan käyttäjän tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta.

Useat verkkosivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monilla evästeillä on niin sanottu evästetunnus. Evästetunnus on evästeen täsmällinen tunniste. Se muodostuu merkkijonosta, jonka avulla verkkosivustot ja palvelimet pystyvät tunnistamaan yksittäisen Internet-selaimen, johon eväste tallennetaan. Evästeiden käytön avulla verkkovierailujen kohteina olevat verkkosivustot ja palvelimet voivat erottaa rekisteröidyn käyttämän yksittäisen selaimen muista evästeitä käyttävistä Internet-selaimista. Tietty Internet-selain voidaan tunnistaa ja identifioida täsmällisellä evästetunnuksella.

Evästeiden käytön ansiosta Gühring KG voi tarjota tämän verkkosivuston käyttäjille sellaisia käyttäjäystävällisempiä palveluja, joita ei olisi mahdollista tarjota ilman evästeiden käyttöä.

Evästeitä käyttäen verkkosivuilla olevia tietoja ja tarjouksia voidaan optimoida käyttäjälle. Kuten jo edellä mainittiin, evästeiden avulla voimme tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Tunnistuksen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien verkkosivujen käyttöä. Evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse syöttää sisäänkirjautumistietojaan jokaisella kerralla, kun hän käy verkkosivustossa, koska verkkosivusto noutaa ne käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennetusta evästeestä. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Evästeen avulla verkkokauppa muistaa tuotteet, jotka asiakas on lisännyt virtuaaliseen ostoskoriin.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden käytön verkkosivustossamme muuttamalla käyttämänsä Internet-selaimen asetusta ja siten pysyvästi estää evästeiden käytön. Lisäksi aikaisemmin käyttöön otetut evästeet voidaan milloin tahansa poistaa Internet-selaimen tai muun ohjelmistosovelluksen avulla. Kaikki yleiset Internet-selaimet tukevat tätä toimintoa. Jos rekisteröity estää evästeiden käytön käyttämässään Internet-selaimessa, kaikki verkkosivustomme toiminnot eivät välttämättä ole kokonaisuudessaan käytettävissä.


 1. Yleisten tietojen kerääminen

Gühring KG:n verkkosivusto kerää yleisiä tietoja jokaisella kerralla, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä käyttää verkkosivustoa. Palvelimen lokitiedostoihin tallennetaan seuraavat yleiset tiedot. (1) käytetty selain ja sen versio, (2) verkkosivun avanneen tietokoneen käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, josta tietokone siirtyi verkkosivustoomme (niin kutsuttu viittaaja), (4) alisivustot, joista ohjataan verkkosivustoomme yhteyttä ottavan järjestelmän kautta, (5) verkkosivustoon pääsyn päivämäärä ja aika, (6) Internet-yhteysosoite (IP-osoite), (7) sivuston avanneen tietokoneen Internet-palveluntarjoaja, ja (8) muut vastaavat tiedot, jotka edistävät tietoteknisten järjestelmiemme suojausta hyökkäyksiä vastaan.

Gühring KG ei voi yhdistää näitä yleisiä tietoja yksittäiseen henkilöön. Näitä tietoja tarvitaan lisäksi seuraaviin käyttötarkoituksiin: (1) verkkosivustomme sisällön toimittamiseen oikein, (2) verkkosivustomme sisällön ja mainonnan optimointiin, (3) tietoteknisten järjestelmien ja verkkosivustomme jatkuvan teknisen toimivuuden varmistamiseen sekä (4) lainvalvonnan kannalta tarpeellisten tietojen antamiseen lainvalvontaviranomaisille tietoverkkohyökkäyksen sattuessa. Gühring KG käsittelee näitä nimettömästi kerättyjä tietoja tilastollisesti ja toisaalta tavoitteena on myös parantaa Gühring KG:n tietosuojaa ja tietoturvaa varmistaaksemme käsittelemiemme henkilötietojen optimaalisen suojauksen. Palvelimen lokitiedostojen nimettömät tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn toimittamista henkilötiedoista.


 1. Yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta

Gühring KG:n verkkosivusto sisältää lain edellyttämät tiedot, jotka mahdollistavat nopean yhteydenoton yritykseemme myös yhteydenottolomaketta käyttäen sekä suoran viestinnän kanssamme niin sanottua sähköpostiosoitetta käyttäen. Jos rekisteröidy ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteyslomakkeen kautta, rekisteröidyn välittämät henkilötiedot tallentuvat automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle välittämät tiedot tallennetaan rekisteröidyn käsittelyä tai rekisteröityyn yhteyden ottamista varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle.


 1. Rutiiniluonteinen henkilötietojen poistaminen ja suojaaminen

Rekisterinpitäjä käsittelee ja tallentaa rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, tai jos tästä on määrätty Euroopan Unionin direktiivissä ja muissa säädöksissä tai muissa laeissa tai säädöksissä, jotka koskevat rekisterinpitäjää.

Jos tietojen säilyttämisen syy ei enää ole voimassa tai jos Euroopan Unionin direktiiveissä ja asetuksissa säädetty säilyttämisaika päättyy tai muu vastuussa oleva lainsäädännössä mainittu säilyttämisaika umpeutuu, henkilötiedot suojataan tai ne poistetaan rutiiniluonteisesti lainsäädännössä annettujen määräysten mukaan. Poisto suoritetaan 12 kuukauden välein.


 1. Rekisteröidyn oikeudet
 • a) Vahvistusta koskeva oikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan Unionin direktiivin ja sääntelyviranomaisen antama oikeus pyytää rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistusoikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • b) Tiedonsaantioikeus

Jokaisella rekisteröidyllä, jota henkilötietojen käsittely koskee, on Euroopan Unionin direktiivin ja sääntelyviranomaisen myöntämä oikeus saada milloin tahansa ilmaiseksi rekisterinpitäjältä hänestä tallennetut henkilötiedot ja jäljennöksen näistä tiedoista. Lisäksi Euroopan Unionin direktiivin ja sääntelyviranomaisen on annettava rekisteröidylle pääsy seuraaviin tietoihin:

  o käsittelyn tarkoitukset

  o käsiteltävien henkilötietojen ryhmät

  o vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötiedot on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, erityisesti kolmansissa maissa toimivat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt

  o mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika, tai jos tämä ei ole mahdollista, perusteet tämän ajan määrittämiselle

  o oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja tai rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa käsittelyä tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä

  o oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  o jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä: Kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä

  o automaattisen päätöksentekomenettelyn olemassaolo, mukaan lukien profilointi, GDPR:n 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti, ja – ainakin näissä tapauksissa – merkitykselliset tiedot kyseeseen tulevasta logiikasta ja tällaisen käsittelyn laajuudesta ja vaikutuksista rekisteröityyn

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoja siitä, onko henkilötietoja toimitettu kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle. Jos näin on, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoja asianmukaisista takeista toimituksen yhteydessä.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeutta saada tietoja, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • c) Oikeus oikaisuun

Jokaisella rekisteröidyllä, jota henkilötietojen käsittely koskee, on Euroopan Unionin direktiivin ja sääntelyviranomaisen myöntämä oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten henkilötietojen välitöntä korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen oikeus pyytää puutteellisten henkilötietojen täydentämistä – myös täydentävää ilmoitusta käyttäen.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeutta henkilötietojensa oikaisemiseen, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • d) Oikeus saada tiedot poistetuiksi (oikeus tulla unohdetuksi)

Jokaisella rekisteröidyllä, jota henkilötietojen käsittely koskee, on Euroopan Unionin direktiivin ja sääntelyviranomaisen myöntämä oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot välittömästi, jos jokin seuraavista syistä on voimassa ja jos tietojen käsittely ei ole tarpeen:

  o Henkilötiedot on kerätty tai niitä on muulla tavoin käsitelty sellaisia tarkoituksia varten, joihin niitä ei enää tarvita.

  o Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely perustui, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa,

  o Rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole mitään pakottavia perusteltuja syitä, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

  o Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  o Henkilötietojen poistaminen on tarpeen Unionin lainsäädännön tai rekisterinpitäjälle kuuluvien jäsenvaltioiden lakien mukaisten oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.

  o Henkilötiedot on kerätty tarjottujen tietoyhteiskunnan palveluiden perusteella GDPR:n 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jos jokin edellä mainituista syistä on voimassa ja rekisteröity haluaa, että Gühring KG:n tallentamat henkilötiedot poistetaan, hän voi milloin tahansa ottaa tätä varten yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään. Gühring KG:n työntekijä huolehtii välittömästi poistamispyynnön noudattamisesta.

Jos Gühring KG julkistaa henkilötiedot ja jos se toimii rekisterinpitäjänä ja se on velvollinen poistamaan henkilötiedot GDPR:n 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti, Gühring KG toteuttaa asianmukaiset tekniset toimenpiteet käytettävissä oleva tekniikka ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen ilmoittaakseen muille rekisterinpitäjille, jotka käsittelevät julkaistuja henkilötietoja, että rekisteröity on pyytänyt näitä muita rekisterinpitäjiä poistamaan kyseisiin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot, mikäli niiden käsittely ei ole välttämätöntä. Yksittäisissä tapauksissa Gühring KG:n työntekijä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

 • e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jokaisella rekisteröidyllä, jota henkilötietojen käsittely koskee, on Euroopan Unionin direktiivin ja sääntelyviranomaisen myöntämä oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  o Rekisteröity kiistää henkilötietojen oikeellisuuden siksi aikaa, että rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden.

  o Käsittely on laitonta, rekisteröidy kieltää henkilötietojen poistamisen ja pyytää sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista.

  o Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  o Rekisteröity on vastustanut tietojen käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaan, eikä vielä ole selvää, ovatko rekisterinpitäjän oikeutetut syyt painavammat kuin rekisteröidyn.

Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä on voimassa ja rekisteröity vaatii Gühring KG:n tallentamien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa tätä varten yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään. Gühring KG:n työntekijä toteuttaa käsittelyn rajoituksen.

 • f) Tiedonsiirto-oikeus

Jokaisella rekisteröidyllä, jota henkilötietojen käsittely koskee, on Euroopan Unionin direktiivin ja sääntelyviranomaisen myöntämä oikeus vastaanottaa häntä koskevia, rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamia henkilötietoja jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hänellä on myös oikeus toimittaa nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että rekisterinpitäjä, jolle nämä tiedot on annettu, asettaa tälle esteitä, mikäli käsittely tapahtuu noudattaen suostumusta GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, tai noudattaen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sopimusta ja käsittely suoritetaan käyttämällä automatisoituja prosesseja, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle.

Lisäksi rekisteröidyllä on hänen käyttäessään tiedonsiirto-oikeuttaan GDPR:n 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti oikeus siirtää henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, siltä osin kuin se on teknisesti mahdollista ja edellyttäen, ettei se vaikuta muiden ihmisten oikeuksiin ja vapauksiin.

Rekisteröidyn tietojen siirto-oikeuden toteuttamiseksi hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Gühring KG:n työntekijään.

 • g) Vastustamisoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä, jota henkilötietojen käsittely koskee, on Euroopan Unionin direktiivin ja sääntelyviranomaisen myöntämä oikeus henkilökohtaisen tilanteensa perusteella milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan perusteella. Tämä koskee myös näiden määräysten mukaista profilointia.

Jos vastalause esitetään, Gühring KG ei enää käsittele henkilötietoja, paitsi jos pystymme osoittamaan käsittelylle pakottavan perustellun syyn, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, tai käsittely on tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos Gühring KG käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa Gühring KG:n suoramarkkinointitarkoituksissa suorittamaa käsittelyä, Gühring KG ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus henkilökohtaisen tilanteensa perusteella milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jota Gühring KG suorittaa tieteellisiä tai tilastollisia tutkimustarkoituksia tai historiantutkimusta varten GDPR:n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos tällainen käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Vastustamisoikeutta käyttääkseen rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä suoraan Gühring KG:n työntekijään tai johonkin toiseen työntekijään. Direktiivistä 2002/58/EY riippumatta rekisteröity voi myös vapaasti käyttää oikeuttaan vastustaa tietoyhteiskunnan palvelujen käyttöä automatisoiduilla menettelyillä, joissa käytetään teknisiä eritelmiä.

 • h) Automaattiset päätökset yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi

Jokaisella rekisteröidyllä, jota henkilötietojen käsittely koskee, on Euroopan Unionin direktiivin ja sääntelyviranomaisen myöntämä oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, mukaan lukien profilointi, joka on tehty pelkästään automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella, joka aiheuttaa hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla, mikäli päätös 1) ei ole tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen solmimista tai toteuttamista varten, tai 2) on laillinen rekisterinpitäjää koskevan Euroopan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla ja mikäli näissä laeissa säädetään asianmukaisista toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien, vapauksien ja oikeutettujen etujen turvaamiseksi, tai (3) tapahtuu rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen solmimista tai toteuttamista varten, tai (2) tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella, Gühring KG toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa toteuttaa automatisoituja päätöksiä koskevaa oikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa tätä varten yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • i) Oikeus peruuttaa tietosuojalaissa tarkoitettu suostumus

Jokaisella rekisteröidyllä, jota henkilötietojen käsittely koskee, on Euroopan Unionin direktiivin ja sääntelyviranomaisen myöntämä oikeus milloin tahansa peruuttaa henkilötietojen käsittelyä varten antamansa suostumus.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumus, hän voi milloin tahansa ottaa tätä varten yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • j) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos henkilö katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu, hän voi kääntyä eri sääntelyviranomaisten puoleen asian selvittämiseksi


 1. Facebookin käyttöönottoa ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Rekisterinpitäjä on liittänyt tähän verkkosivustoon Facebook-komponentteja. Facebook on sosiaalinen media.

Sosiaalinen media on Internetissä toimiva sosiaalinen kohtauspaikka, verkkoyhteisö, joka yleensä antaa käyttäjille mahdollisuuden kommunikoida keskenään ja olla keskenään vuorovaikutuksessa virtuaalitilassa. Sosiaalinen media voi toimia foorumina, jossa vaihdetaan mielipiteitä ja kokemuksia tai jossa Internet-yhteisö voi tarjota henkilökohtaista tai yritystoimintaa koskevaa tietoa. Facebook antaa sosiaalisen verkoston käyttäjille mahdollisuuden mm. luoda yksityisiä profiileja, ladata valokuvia ja verkostoitua kaveripyyntöjen kautta.

Facebookia hallinnoiva yritys on Facebook, Inc: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat. Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella asuvien henkilöiden henkilötietojen käsittelystä vastaa Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlanti.

Aina, kun jokin yksittäisistä sivuista avataan verkkosivustossa, jota rekisterinpitäjä hallinnoi ja johon on integroitu Facebook-komponentti (Facebook-laajennus), vastaava Facebook-komponentti käskee rekisteröidyn käytössä olevan tietokoneen Internet-selainta automaattisesti lataamaan vastaavan Facebook-komponentin Facebookista. Yhteenveto kaikista Facebook-laajennuksista on osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Osana tätä teknistä prosessia Facebook saa tiedon siitä, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity käy.

Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautuneena Facebookiin, Facebook tunnistaa rekisteröidyn jokaisen siirtymisen verkkosivustoomme, ja koko sen ajan, kun hän toimii verkkosivustossamme, Facebook saa tiedon siitä, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity käy. Facebook-komponentti kerää nämä tiedot ja Facebook kohdentaa ne rekisteröidyn Facebook-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa yhtä verkkosivustoomme liitetyistä Facebook-painikkeista, esimerkiksi Tykkää-painiketta, tai rekisteröity jättää kommentin, Facebook määrittää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiselle Facebook-käyttäjätilille ja tallentaa nämä henkilötiedot.

Facebook vastaanottaa Facebook-komponentin kautta aina tiedon siitä, että rekisteröity on vieraillut verkkosivuillamme, jos rekisteröity on kirjautuneena Facebookiin, kun hän siirtyy verkkosivuillemme tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Facebook-komponenttia. Jos rekisteröidy ei halua, että nämä tiedot välittyvät Facebookille, hän voi estää tietojen välityksen kirjautumalla ulos Facebook-tilistään ennen siirtymistä verkkosivustoomme.

Facebookin julkaisema tietosuojakäytäntö, joka on sivulla https://de-de.facebook.com/about/privacy/, sisältää tiedot henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä Facebookissa. Sivulla selostetaan myös, mitä asetusvaihtoehtoja Facebook tarjoaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi. Lisäksi on saatavana erilaisia sovelluksia, joilla tiedonsiirto Facebookiin on mahdollista estää. Rekisteröity voi käyttää tällaisia sovelluksia estääkseen tiedonsiirron Facebookiin.


 1. Google Analyticsin (ja anonymisointitoiminnon) käyttöönottoa ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Rekisterinpitäjä on liittänyt tähän verkkosivustoon Google Analytics -komponentteja (ja anonymisointitoiminnon). Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Verkkoanalyysi tarkoittaa verkkosivustojen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen poimintaa, keräämistä ja arviointia. Verkkoanalyysipalvelu kerää tietoa muun muassa siitä, mistä verkkosivustosta rekisteröity tuli verkkosivustoon (niin sanottu viittaaja), mille verkkosivuston alisivuille käyttäjä siirtyi tai kuinka usein, ja kuinka kauan alisivua katsottiin. Verkkoanalyysiä käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja Internet-mainonnan kustannus-hyötyanalyysiin.

Google Analytics -tietokoneohjelmaa hallinnoiva yritys on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat.

Rekisterinpitäjä käyttää Google Analytics -verkkoanalyysissä sovellusta ”_gat._anonymizeIp”. Tämän sovelluksen avulla Google lyhentää ja anonymisoi rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoitteen, jos verkkosivustomme käyttäjä on kotoisin Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta.

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme kävijävirtoja. Google käyttää saatuja tietoja muun muassa verkkosivustomme käytön arviointiin, laatiakseen verkkosivustomme toimintaa käsitteleviä online-raportteja ja tarjotakseen muita verkkosivustomme käyttöön liittyviä palveluita.

Google Analytics lisää evästeen rekisteröidyn tietokoneeseen. Evästeiden tarkoitus on jo selostettu edellä. Asettamalla evästeitä Google pystyy analysoimaan verkkosivustomme käyttöä. Aina, kun jokin yksittäisistä sivuista avataan verkkosivustossa, jota rekisterinpitäjä hallinnoi ja johon on integroitu Google Analytics -komponentti, vastaava Google Analytics -komponentti käskee rekisteröidyn käytössä olevan tietokoneen Internet-selainta lähettämään automaattisesti tietoja Googlelle online-analyysiä varten. Osana tätä teknistä prosessia Google saa haltuunsa henkilötietoja, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen, jota Google käyttää mm. jäljittääkseen kävijöiden alkuperän ja napsautukset ja suorittaakseen sen jälkeen palkkionlaskennan.

Evästeitä käytetään henkilökohtaisten tietojen tallentamiseen, kuten käyntiaika, paikka, josta sivustoon on siirrytty sekä rekisteröidyn vierailutiheys verkkosivustossamme. Jokaisella verkkosivustomme vierailukerralla nämä henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, välittyvät Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvalloissa. Google saattaa välittää nämä teknisellä prosessilla kerätyt henkilötiedot kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden käytön verkkosivustossamme muuttamalla käyttämänsä Internet-selaimen asetusta, kuten edellä on jo selostettu, ja siten pysyvästi estää evästeiden käytön. Tämä käytetyn Internet-selaimen asetus estää myös Googlea lisäämästä evästettä rekisteröidyn tietokoneeseen. Lisäksi Google Analyticsin aikaisemmin asettama eväste voidaan milloin tahansa poistaa Internet-selaimen tai muun ohjelmistosovelluksen avulla.

Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus vastustaa Google Analyticsin tuottamien, tämän verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämistä ja näiden tietojen käsittelyä Googlella sekä estää se. Tätä varten rekisteröidyn on ladattava ja asennettava selaimen lisäosa linkistä https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tämä selaimen lisäosa ilmoittaa JavaScriptiä käyttäen Google Analyticsille, että verkkosivustoissa käyntiä koskevia tietoja ei saa välittää Google Analyticsille. Google pitää selaimen lisäosan asennusta vastalauseena. Jos rekisteröidyn tietokone myöhemmin tyhjennetään, alustetaan tai asennetaan uudelleen, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosa uudelleen Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä. Jos rekisteröity tai joku muu henkilö poistaa tai deaktivoi selaimen lisäosan, se voidaan myöhemmin asentaa tai aktivoida uudelleen.

Opt-out-selainlisäosa

Lisätietoja ja voimassa olevat Googlen tietosuojasäännökset ovat sivulla https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google Analytics -ohjelmistoa on selostettu tarkemmin osoitteessa https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Seurannan poistaminen käytöstä

Google Analytics -toiminnon poistaminen käytöstä


 1. Matomon käyttöönottoa ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Rekisterinpitäjä on liittänyt tähän verkkosivustoon Matomo-komponentin. Matomo on avoimen lähdekoodin ohjelmistotyökalu verkkoanalyysejä varten. Verkkoanalyysi tarkoittaa verkkosivustojen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen poimintaa, keräämistä ja arviointia. Verkkoanalyysityökalu kerää tietoa muun muassa siitä, mistä verkkosivustosta rekisteröity tuli verkkosivustoon (niin sanottu viittaaja), mille verkkosivuston alisivuille käyttäjä siirtyi tai kuinka usein, ja kuinka kauan alisivua katsottiin. Verkkoanalyysiä käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja Internet-mainonnan kustannus-hyötyanalyysiin.

Ohjelmisto toimii rekisterinpitäjän palvelimella; tietosuojalainsäädännön kannalta arkaluonteiset lokitiedostot tallennetaan vain tälle palvelimelle.

Matomo-komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme kävijävirtoja. Rekisterinpitäjä käyttää saatuja tietoja muun muassa verkkosivustomme käytön arviointiin laatiakseen online-raportteja sen toiminnasta.

Matomo lisää evästeen rekisteröidyn tietokoneeseen. Evästeiden tarkoitus on jo selostettu edellä. Asettamalla evästeitä pystymme analysoimaan verkkosivustomme käyttöä. Aina kun yksi tämän verkkosivuston sivuista avataan, vastaava Matomo-komponentti käskee rekisteröidyn käytössä olevan tietokoneen Internet-selainta lähettämään automaattisesti tietoja palvelimellemme online-analyysiä varten. Tämän teknisen prosessin yhteydessä vastaanotamme henkilötietoja, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen, jota käytämme mm. kävijöiden alkuperän ja napsautusten jäljittämiseen.

Evästeitä käytetään henkilökohtaisten tietojen tallentamiseen, kuten käyntiaika, paikka, josta sivustoon on siirrytty sekä vierailutiheys verkkosivustossamme. Jokaisella verkkosivustomme vierailukerralla nämä henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, välittyvät palvelimellemme. Tallennamme nämä henkilötiedot. Emme luovuta näitä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden käytön verkkosivustossamme muuttamalla käyttämänsä Internet-selaimen asetusta, kuten edellä on jo selostettu, ja siten pysyvästi estää evästeiden käytön. Tämä käytetyn Internet-selaimen asetus estää myös Matomoa lisäämästä evästettä rekisteröidyn tietokoneeseen. Lisäksi Matomon aikaisemmin asettama eväste voidaan milloin tahansa poistaa Internet-selaimen tai muun ohjelmistosovelluksen avulla.

Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus vastustaa Matomon tuottamien, tämän verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämistä ja estää se. Tätä varten rekisteröidyn on ladattava ja asennettava opt-out-eväste. Jos rekisteröidyn tietokone myöhemmin tyhjennetään, alustetaan tai asennetaan uudelleen, rekisteröidyn on asetettava opt-out-eväste uudelleen.

Kun opt-out-evästeet on asetettu, on kuitenkin mahdollista, että rekisteröity ei enää voi käyttää rekisterinpitäjän verkkosivustoa kokonaisuudessaan.

Lisätietoja ja voimassa olevat Matomon tietosuojasäännökset ovat sivulla https://matomo.org/privacy/.

Lopeta seuranta napsauttamalla alla olevaa painiketta!


 1. WiredMindsin käyttöönottoa ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Rekisterinpitäjä on liittänyt tähän verkkosivustoon WiredMinds-komponentteja. WiredMinds-komponentit tunnistavat ja arvioivat automaattisesti verkkosivustossa vierailevia yrityksiä. WiredMinds-komponentti antaa komponenttia käyttävän verkkosivuston operaattorille mahdollisuuden liidien luomiseen, ts. potentiaalisten uusien asiakkaiden arviointiin.

WiredMindsia hallinnoiva yritys on WiredMinds GmbH, Lindenspürstrasse 32, 70176 Stuttgart, Saksa.

Käytämme WiredMinds-seurantapikseliä. Seurantapikseli on verkkosivustoon upotettu pienoiskuva, joka mahdollistaa lokitiedostojen tallennuksen ja analyysin tilastollisen arvioinnin suorittamiseksi myöhemmin.

WiredMinds lisää evästeen rekisteröidyn tietokoneeseen. Evästeiden tarkoitus on jo selostettu edellä. Asettamalla evästeitä pystymme analysoimaan verkkosivustomme käyttöä.

Saatujen tietojen perusteella luodaan salanimettyjä käyttäjäprofiileja. Salanimettyjä käyttöprofiileja käytetään sivuston vierailijoiden käyttäytymisen analysointiin, ja niiden avulla voimme parantaa verkkosivustomme tarjontaa. WiredMinds-komponentin kautta kerättyjä tietoja ei käytetä rekisteröidyn tunnistamiseen ilman rekisteröidyn etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta. Tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin tai muihin tietoihin, joissa käytetään samaa salanimeä.

Aina kun jokin tämän verkkosivuston sivuista avataan, WiredMinds-komponentti käskee rekisteröidyn käytössä olevan tietokoneen Internet-selainta lähettämään automaattisesti tietoja online-analyysiä varten. Tämän teknisen prosessin yhteydessä WiredMinds vastaanottaa henkilötietoja, kuten IP-osoitteen, jota käytämme mm. kävijöiden alkuperän ja napsautusten jäljittämiseen.

Evästeitä käytetään henkilökohtaisten tietojen tallentamiseen, kuten käyntiaika, paikka, josta sivustoon on siirrytty sekä vierailutiheys verkkosivustossamme. Jokaisella verkkosivustomme vierailukerralla nämä henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, välittyvät WiredMinds-palvelimelle. WiredMinds tallentaa nämä henkilötiedot eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden käytön verkkosivustossamme muuttamalla käyttämänsä Internet-selaimen asetusta, kuten edellä on jo selostettu, ja siten pysyvästi estää evästeiden käytön. Tämä käytetyn Internet-selaimen asetus estää myös WiredMindsiä lisäämästä evästettä rekisteröidyn tietokoneeseen. Lisäksi WiredMindsin aikaisemmin asettama eväste voidaan milloin tahansa poistaa Internet-selaimen tai muun ohjelmistosovelluksen avulla.

Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus vastustaa WiredMindsin tuottamien, tämän verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämistä ja estää se. Tätä varten rekisteröidyn on napsautettava Älä seuraa vierailujani -painiketta osoitteessa

Napsauta

Älä seuraa

-painiketta. Jos rekisteröidyn tietokone myöhemmin tyhjennetään, alustetaan tai asennetaan uudelleen, rekisteröidyn on asetettava opt-out-eväste uudelleen.

Lisätietoja ja voimassa olevat WiredMindsin tietosuojasäännökset ovat sivulla https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/.

Seurannan poistaminen käytöstä


Hotjar

Tässä sivustossa käytetään Hotjar Ltd:n (”Hotjar”) analysointiohjelmistoa (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Eurooppa). Hotjarilla voidaan mitata ja arvioida käyttäjien liikkumista verkkosivustossamme (napsautukset, hiiren liikkeet, kuinka pitkälle he selaavat sivua alaspäin jne.). Verkkosivustossamme vierailijan ”seurantakoodin” ja ”evästeen” tuottamat tiedot siirretään ja tallennetaan Irlannissa sijaitseville Hotjar-palvelimille. Seurantakoodi kerää seuraavat tiedot:

Laitteistoa koskevat tiedot
Käytetty laite ja selain voivat tallentaa seuraavat tiedot:

 • Käyttämäsi laitteen IP-osoite (se kerätään ja tallennetaan anonymisoidussa muodossa)
 • Sähköpostiosoitteesi, mukaan lukien etu- ja sukunimesi, mikäli olet antanut sen tietoomme verkkosivustomme kautta
 • Käyttämäsi laitteen näytön koko
 • Laitteen tyyppi ja selainta koskevat tiedot
 • Maantieteellinen sijainti (vain maa)
 • Verkkosivustomme ensisijainen kieli
 • Käyttäjän toiminta
 • Hiiren käyttö (liike, sijainti ja napsautukset)
 • Näppäimistöltä tehty syöte

Lokitiedot
Hotjaria käytettäessä palvelimemme luo automaattisesti seuraavat tiedot

 • Viittaava verkkoalue
 • Vieraillut sivut
 • Maantieteellinen sijainti (vain maa)
 • Verkkosivustomme ensisijainen kieli
 • Päivämäärä ja kellonaika, jolloin verkkosivustoon siirryttiin

Napsauta tässä, jos haluat estää seurannan omalta osaltasi


 1. YouTuben käyttöönottoa ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Rekisterinpitäjä on liittänyt tähän verkkosivustoon YouTube-komponentteja. YouTube on Internet-videoportaali, jonka kautta videoiden julkaisijat voivat lähettää videoleikkeitä ilmaiseksi, ja muut käyttäjät voivat katsella, arvioida ja kommentoida niitä ilmaiseksi. YouTube sallii kaiken tyyppisten videoiden julkaisemisen, minkä vuoksi tämän Internet-portaalin kautta voidaan katsoa kokonaisia elokuva- ja TV-ohjelmia, mutta myös musiikkivideoita, trailereita ja käyttäjien omia videoita.

YouTubea hallinnoiva yritys on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC on Google Inc:n tytäryhtiö, jonka osoite on 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat.

Aina, kun jokin yksittäisistä sivuista avataan verkkosivustossa, jota hallinnoi rekisterinpitäjä ja johon YouTube-komponentti (YouTube-video) on liitetty, vastaava YouTube-komponentti käskee rekisteröidyn käytössä olevan tietokoneen Internet-selainta automaattisesti lataamaan vastaavan YouTube-komponentin YouTubesta. Lisätietoja YouTubesta on sivulla https://www.youtube.com/yt/about/de/. Osana tätä teknistä prosessia YouTube ja Google saavat tiedon siitä, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity käy.

Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautuneena YouTubeen, YouTube tunnistaa YouTube-videon sisältävälle alisivulle siirryttäessä millä verkkosivustomme alisivulle rekisteröity vierailee. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja Facebook kohdentaa ne rekisteröidyn YouTube-tiliin.

YouTube ja Google saavat YouTube-komponentin kautta aina tiedon siitä, että kyseinen henkilö on vieraillut verkkosivustossamme, jos rekisteröity on kirjautuneena YouTubeen samaan aikaan, kun hän vierailee verkkosivustossamme; tämä tapahtuu riippumatta siitä napsauttaako rekisteröity YouTube-videota. Jos rekisteröidy ei halua, että nämä tiedot välitetään YouTubelle ja Googlelle, hän voi estää tietojen välityksen kirjautumalla ulos YouTube-tilistään ennen siirtymistä verkkosivustoomme.

YouTuben julkaisema tietosuojakäytäntö, joka on sivulla https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, sisältää tiedot henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä YouTubessa ja Googlessa.


 1. Käsittelyn oikeusperusta

GDPR:n 6 I artiklan a alakohta toimii yrityksemme sellaisten käsittelytoimien oikeusperusteena, joihin hankimme suostumuksen tiettyä käsittelytarkoitusta varten. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka sopimuspuolena rekisteröity on, kuten esimerkiksi käsittelytoimissa, jotka ovat tarpeen tavaroiden toimittamiseksi tai muun palvelun tai vastikkeen tarjoamiseksi, käsittely perustuu GDPR:n 6 I artiklan b alakohtaan. Sama pätee sellaisiin käsittelytoimiin, jotka ovat tarpeen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi esimerkiksi tuotteitamme tai palveluitamme koskevissa tiedusteluissa. Jos yrityksellämme on laillinen velvoite, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä, kuten verovelvoitteiden täyttäminen, käsittely perustuu GDPR:n 6 I artiklan c alakohtaan. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin saattaa esimerkiksi olla, jos vierailija loukkaantuisi yrityksemme tiloissa ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot pitäisi välittää lääkärille, sairaalaan tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tässä tapauksessa käsittely perustuisi GDPR:n 6 I artiklan d alakohtaan. Viime kädessä käsittely voisi perustua GDPR:n 6 I artiklan f alakohtaan. Käsittelytoimet, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperusteen piiriin, perustuvat tähän oikeusperusteeseen, jos käsittely on välttämätöntä yrityksen tai kolmannen osapuolen perusteltujen etujen turvaamiseksi, edellyttäen että rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -vapaudet eivät ole niitä merkittävämmät. Voimme suoritta tällaisia käsittelytoimenpiteitä etenkin siksi, että Euroopan unionin lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Tältä osin Euroopan unionin lainsäätäjä on katsonut, että oikeutetun edun voidaan olettaa olevan olemassa, jos rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (GDPR:n johdanto-osan 47 kappaleen 2. virke).


 1. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen harjoittaman tietojen käsittelyn oikeutetut edut

Jos henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:n 6 I artiklan f alakohtaan, oikeutettuna etunamme on harjoittaa liiketoimintaa kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme eduksi.


 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysajan perusteena on kulloinenkin lain mukainen säilytysaika. Määräajan umpeutumisen jälkeen kyseiset tiedot poistetaan rutiiniluonteisesti, jos niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämistä tai tekemistä varten. Rutiiniluonteinen poisto suoritetaan 12 kuukauden välein.


 1. Henkilötietojen toimittamista koskevat lakisääteiset tai sopimuksiin liittyvät määräykset; sopimuksen tekemiseen välttämättömyys; rekisteröidyn velvollisuus antaa henkilötiedot; mahdolliset seuraukset, jos henkilötietoja ei anneta

Henkilötietojen antaminen perustuu osittain lakiin (esimerkiksi verolainsäädäntöön) tai se voi perustua myös sopimuksen määräyksiin (esimerkiksi sopimuskumppania koskevat tiedot). Toisinaan sopimusta solmittaessa rekisteröity saattaa joutua luovuttamaan meille henkilötietoja, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen toimittamaan meille henkilötietoja, jos yrityksemme solmii sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaisi siihen, ettei sopimusta voitaisi solmia asianomaisen henkilön kanssa. Ennen kuin asianomainen henkilö toimittaa henkilötietoja, hänen on otettava yhteyttä johonkin työntekijäämme. Työntekijämme ilmoittaa tapauskohtaisesti asianomaiselle henkilölle edellyttääkö laki tai sopimus henkilötietojen toimittamista vai onko se sopimuksen solmimisen edellytyksenä, onko asianomaisen velvollisuutena toimittaa henkilötietoja ja mitä seurauksia henkilötietojen toimittamatta jättämisestä voi koitua.


 1. Automatisoitu päätöksenteko

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Ostoskori